เกร็ดน่ารู้ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส

ปัจจุบันฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและผู้นําการบริหารประเทศ ชาร์ลส์ เดอ โกล (Charles de Guale) เป็นประธานาธิบดีคนแรก เมื่อปี ค.ศ. 1958 มีนิโคลัส ซาโคซี (Nicolas Sarkozy) เป็น ประธานาธิบดีคนที่ 6 ในปัจจุบัน (ค.ศ. 2007)

ภูมิประเทศ

เนื่องจากแม่น้ำแซนมีความสําคัญอย่างใหญ่หลวงต่อปารีส การแบ่งเขตเมือง ถนนหนทาง หรือแม้แต่บ้านเลขที่จึงใช้ลําน้ำแซนเป็นหลัก ระยะทางในปารีสวัดออกจากแผ่นทองเหลืองหลัก กิโลเมตรศูนย์ที่สลักเอาไว้บนลานหน้าโบสถ์นอเตรอะ ดาม (Norte Dame) ซึ่งอยู่บนเกาะซีเต ในสมัยก่อนปารีสแบ่งเขตใหญ่ๆตามหน้าที่เป็น 3 เขต ศาสนาอยู่ส่วนกลาง คือ โบสถ์นอเตรอะ ดาม ซึ่งอยู่บนแม่น้ำแซน ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำถือเป็นเขตของการศึกษา ทางฝั่งขวาเป็นเขตของการปกครอง ปารีสมีพื้นที่ 105 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ 12 ล้านคน เป็นเมืองที่มีความหนาแน่นมากที่สุดในยุโรป ด้วยความที่เมืองตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำ ปารีสจึงเป็นเมืองเรียบๆ ไม่มีเขาลดหลั่น ยกเว้นในเขตมงมาร์ต (Montmartre) เท่านั้น

ประชากร

ประชากรในปารีสมีทุกสีผิว ทุกเผ่าพันธุ์ ทั้งนี้เป็นผลพวงมาจากการมีเมืองขึ้นในทุกทวีปในโลกเมื่อ 200 ปีที่ผ่านมา การมีคนหลายเผ่าพันธุ์ที่ว่านี้ยังทําให้เกิดทั้งประโยชน์และโทษแก่ปารีสทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ การรังเกียจเหยียดผิวยังเป็นเรื่องปกติในพหุสังคมเช่นปารีส มีการเดินขบวนต่อต้านให้มีการยอมรับคนเชื้อชาติอื่นที่เกิดและอาศัยอยู่ในปารีสเป็นประจํา บางครั้งก็รุนแรงเป็นข่าวกระจายไปทั่วโลก ผลกระทบในทางสังคมต่อปารีสโดยตรงจากการที่มีประชากรหลายเชื้อชาติศาสนาคือการแบ่งแยกเขตที่อยู่อาศัยกันอย่างค่อนข้างชัดเจน คนเอเชียอยู่กันหนาแน่นในเขต 13 คนเชื้อชาติแอฟริกันอยู่กันในเขต 18, 19 และ 20 เช่นนี้เป็นต้น การแยกที่อยู่อาศัยกันอย่างชัดเจนนี้ทําให้ปารีสมีวัฒนธรรมทั้งการกินและอยู่ที่หลากหลายตามไปด้วย

วีซ่า

ตั้งแต่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2551 การขอวีซ่าเพื่อเข้าฝรั่งเศส ต้องยื่นคําร้องแบบนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ยื่นคําร้องรอนานและเพื่อให้การตรวจสอบเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว การนัดหมายรับเฉพาะทางเว็บไซต์เท่านั้น ไม่มีการทําการนัดหมายทางโทรศัพท์ และสามารถรับคืนหนังสือเดินทาง (เมื่อได้รับวีซ่าแล้ว) เฉพาะช่วงบ่ายเท่านั้น ระหว่างเวลา 14.00 น. และ 15.30 น.

เมื่อนัดหมายแล้วต้องเตรียมเอกสารดังนี้

  1. คําร้องขอวีซ่าระยะสั้น 1 ชุด
  2. รูปถ่ายปัจจุบันของผู้ยื่นคําร้อง 2 ใบ ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. บนพื้นขาว
  3. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้เกินกว่า 6 เดือน 4. สําเนาบัตรประชาชน
  4. หลักฐานการทํางานของผู้ยื่นคําร้อง (หนังสือรับรองการทํางานที่ระบุชื่อและที่อยู่ของนายจ้าง หรือหลักฐานการจดทะเบียนการค้าในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ)
  5. หลักฐานการเงินของผู้ยื่นคําร้อง (หนังสือรับรองจากธนาคาร สมุดบัญชีเงินฝาก บัตรเครดิต ฯลฯ)
  6. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินที่ระบุวันเดินทางไป-กลับ 8. เส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศเช็งเก็น (Schengen)
  7. หนังสือรับรองที่พักในประเทศฝรั่งเศส เช่น หลักฐาน การจองโรงแรม ทะเบียนบ้านในประเทศฝรั่งเศส หรือสัญญาการเช่าที่พัก

หลังจากแผนกวีซ่ารับคําร้องแล้ว จะต้องเตรียมเอกสาร เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

  1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศฝรั่งเศสที่ระบุวันเดินทางที่แน่นอน (แล้วแต่กรณี)
  2. กรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ระบุว่าท่านจะได้รับความคุ้มครองในกรณีที่เจ็บป่วยขณะอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ตลอดจนได้รับความคุ้มครองในกรณีที่ต้องนําส่งกลับประเทศไทย วงเงินประกัน 30,000 ยูโร

แผนกวีซ่าสถานทูตฝรั่งเศส 29 สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0 2627 2150 โทรสาร 0 2627 2155 อีเมล visas@ambafrance-th.org http://www.ambafrance-th.org/th

ฝรั่งเศสเป็นประเทศในกลุ่มเช็งเก็น (Schengen) การขอวีซ่าในกลุ่มประเทศนี้ถือหลักว่าถ้าเดินทางเข้าประเทศใดก่อนให้ขอวีซ่าที่ประเทศนั้น ดังนั้นหากเลือกเดินทางเข้าฝรั่งเศสเป็นประเทศ แรก เยอรมันเป็นประเทศที่ 2 ให้ขอวีซ่าที่สถานกงสุลของฝรั่งเศสเท่านั้น และสามารถใช้วีซ่าฉบับเดียวกันนี้เดินทางได้ทั่วทุกประเทศ ในกลุ่มเซ็งเป็นการขอมัลติเพลเอนทรีวีซ่า (Multiple-entry Visa) กับซิงเกิลเอนทรีวีซ่า (Single-entry Visa) นั้นต่างกันที่ถ้าแผนการเดินทางไม่ต้องออกจากประเทศในกลุ่มเช็งเห็นเลย เช่น จะต้องออกจากฝรั่งเศสไปเยอรมันแล้วต้องกลับมาเข้าฝรั่งเศสอีกครั้ง ซิงเกิล เอนทรีวีซ่าก็พอสําหรับการเดินทางครั้งนี้ หากว่าต้องการออกจากกลุ่มเซ็งเห็นแล้วกลับเข้ามาใหม่ เช่น ต้องออกจากฝรั่งเศสไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วจะกลับเข้าเยอรมนีหรือออสเตรียต้องถือว่าเป็นการเข้าเช็งเกิน 2 ครั้งต้องขอมัลติเพลเอนทรีวีซ่า ดังนั้นถ้าวางแผนให้ไม่หลุดจากแผนที่กลุ่มเซ็งเห็นได้จะประหยัดค่าวีซ่ามาเป็นค่าอาหารได้สักมือ โดยประเทศในกลุ่มเซ็งเก็น ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอซ์แลนด์ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ ลักแซมบวร์ก โปรตุเกส สเปน และสวีเดน 

ประกันการเดินทาง

เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรทําทุกครั้งที่เดินทาง โดยเฉพาะเพื่อการขอวีซ่าในกลุ่มประเทศเข็งเก็น รับรองว่าคุ้มค่าถ้าต้องใช้สอบถามเรื่องประกันสุขภาพระหว่างการเดินทางได้จากเอเย่นต์ขายตั๋วเครื่องบิน

เงินตราและเงินสด

ฝรั่งเศสเป็นสมาชิกของประชาคมยุโรปและใช้เงินสกุลยูโรเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เช่น เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และสเปน เป็นต้น จึงเป็นการสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่สามารถแลกเงินเพียงสกุลเดียวและใช้ได้กับทุกประเทศ แต่ก่อนเดินทางทุกครั้งต้องตรวจรายละเอียดข้อมูลล่าสุดของแต่ละประเทศเพื่อกันความผิดพลาด เช่น ขณะนี้ไม่สามารถใช้เงินสกุลยูโรได้ในประเทศอังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์

ไม่ควรนําเงินสดติดตัวมากเกินไปเวลาเดินทาง เพราะถ้าหายเกือบไม่มีทางเรียกคืนกลับมา ควรเก็บเงินสดไว้ใช้ในเวลาฉุกเฉินหรือในที่ที่ไม่รับเช็คและเงินสด ไม่เหมือนบัตรต่างๆที่สามารถยกเลิกได้ถ้าหายหรือถูกขโมย การใช้บัตรเอทีเอ็มเบิกเงินสดจากธนาคารในเมืองต่างๆนั้นสะดวกและไม่แพง และเราสามารถเบิกตามที่ต้องการใช้ในช่วงวันที่กําหนด เช่น เบิกครั้งหนึ่ง สําหรับใช้ 5 วัน แต่อาจต้องตรวจสอบเงื่อนไขของแต่ละธนาคารว่าใช้ร่วมกันได้หรือไม่ ถ้าหากไม่สามารถเบิกเงินจากธนาคารแห่งแรกได้ให้ลองธนาคารอื่นต่อไป เมื่อเจอธนาคารที่ใช้ได้แล้วควรจําไว้เป็นสรณะสําหรับการเบิกครั้งต่อไป

Travellers’ Check

ปลอดภัยและไม่ยุ่งยากมาก อัตราการแลกเปลี่ยนเมื่อซื้อแพงกว่าเงินสดแต่แลกคืนได้มากกว่าเงินสดเช่นกัน เมื่อต้องการใช้ยังต้องไปธนาคารหรือสํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราในเวลาทําการ ไม่เหมือนกับการใช้เอทีเอ็มที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ดังนั้นให้เผื่อเป็นทางเลือกเป็นแผนสองที่ดีเท่าหรือดีกว่าการมีเงินสด

เครดิตการ์ด

เป็นทางเลือกที่ดีในการจับจ่าย เพราะนอกจากไม่ต้องพะวงกับการทอนเงิน เศษเงินและเงินยูโรที่เหลือที่ต้องแลกคืนเป็นเงินบาทแล้ว เครดิตการ์ดยังมีหลักฐานให้ตรวจสอบการใช้เงินระหว่างการเดินทางได้อีก แต่ต้องดูเงื่อนไขของที่พักหรือร้านอาหารให้ดีก่อนใช้บริการ มิฉะนั้นอาจหน้าแตกได้ บางแห่งระบุไว้ชัดเจนว่ารับเฉพาะเงินสดเท่านั้น

ธนาคาร

ธนาคารบางแห่งในฝรั่งเศสอาจไม่รับแลกเงิน ให้สังเกตคําว่า Exchange ด้านหน้าธนาคาร หรือจากที่ทําการไปรษณีย์ที่มีเคาน์เตอร์แลกเงิน เวลาทําการของธนาคาร คือ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30 – 16.30 น.

การทิป

ร้านอาหารในปารีสคิดค่าบริการได้ประมาณ 10-15% ของราคาอาหาร ดังนั้นการที่ปอาจไม่จําเป็นเท่าไหร่นัก แต่คนส่วนมากมักทิ้งเศษเหรียญหรือเงินสัก 2-3 ยูโร ไม่ว่าจะกินกันในจํานวนเงินแค่ไหนก็ตามหรือถ้าพอใจการบริการก็อาจทิปให้มากกว่า ถ้านั่งในร้านกาแฟควรทิ้งเงินทิปไว้สัก 1 ยูโร แต่ถ้าบริการไม่ดีก็ไม่จําเป็นต้องทิปก็ได้

ไฟฟ้าและน้ำประปา

กระแสไฟที่ฝรั่งเศสใช้คือ 220 โวลท์ เป็นปลั้กชนิด 2 ตา ส่วนน้ำประปาในปารีสสะอาดสามารถดื่มได้จากก๊อก น้ำจากก๊อกที่ไม่สะอาดพอจะมีป้ายบอกไว้เสมอว่าไม่สามารถดื่มได้ หรือ eau non potable

เวลา

เวลาของฝรั่งเศสช้ากว่าที่เมืองไทย 5 ชั่วโมงในหน้าร้อน และ 6 ชั่วโมงในหน้าหนาว

ไปรษณีย์

ตู้ไปรษณีย์สีเหลือง ที่ทําการไปรษณีย์ก็เป็นป้ายสีเหลือง ตัวหนังสือสีน้ำเงินเขียนว่า La Poste แสตมป์ของฝรั่งเศสจัดว่าเป็นแสตมป์ที่สวยที่สุดชาติหนึ่งในโลก ดังนั้นหากอยากส่งโปสต์การ์ดมาหาตัวเองก็น่าจะลงทุน แต่ถ้าหาที่ทําการไปรษณีย์ไม่ได้ให้ลองแวะร้านของชําหรือร้านขายบุหรี่เล็กๆซึ่งมักมีแสตมป์ไว้ขาย สอบถามราคาก่อนส่งจะได้ถึง

ห้องน้ำ

ปัญหาหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวคือการมองหาห้องน้ำ ดีที่สุดคือการใช้ห้องน้ำตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านอาหารที่แวะใช้บริการ ควรมีเหรียญติดกระเป๋าไว้เป็นค่าบริการ บางแห่งต้องจ่ายก่อนเข้าห้องน้ำถึงจะเปิดให้ใช้ได้ บางแห่งไม่บังคับแต่เป็นมารยาทที่จะทิปคนทําความสะอาด ห้องน้ำตามสถานีรถไฟนั้นค่าบริการค่อนข้างจะแพง ค่าเข้าที่ละ 2 ยูโรก็มี แต่ห้องน้ำมักสะอาดสมราคาค่าบริการ ที่สําคัญพอๆกับเหรียญที่ใช้เข้าห้องน้ำคือกระดาษทิชชู ครั้งหนึ่งในห้องน้ำที่ปารีสเมืองงามนี้แหละ ผู้หญิงคนหนึ่งต้องนั่งรออยู่ในห้องน้ำให้คนเข้ามาช่วยชีวิตเพราะลุกไปไหนไม่ได้ เธอถึงกับขอซื้อกระดาษทิชชูจากบูธข้างๆถึง 5 ยูโร เพราะผลีผลามเข้าไปโดยไม่ดูให้ดีเสียก่อน

แผนที่

สามคําจําไว้ในการเดินทางทุกครั้งคือแผนที่ แผนที่ และ แผนที่ ถ้าเป็นไปได้ก่อนออกเดินทางไปไหนต้องหาแผนที่มาศึกษา ก่อนจะได้ไม่เลิ่กลั่ก รู้ทางหนีทีไล่ เดี๋ยวนี้เมืองไทยโกอินเตอร์มาก มีแผนที่เมืองอื่นๆในโลกขายที่ร้านหนังสือใหญ่ๆ ถ้าที่มีขายไม่ถูกใจขอให้ซื้อดูแก้ขัดไปก่อน เมื่อไปถึงปารีสแล้วค่อยหาเพิ่ม อันว่าแผนที่นั้นมีคุณสมบัติเหมือนรองเท้าคือมีได้หลายเล่ม ไม่ว่าจะเป็นแผนที่แผ่นพับ แผนที่เป็นเล่ม แผนที่เมโทร หรือแม้เป็นแผนที่ที่แถมมาจากห้างสรรพสินค้า แต่ละฉบับมักมีจุดประสงค์ในการใช้งานต่างกัน ของห้างสรรพสินค้าย่อมจะต้องมีร้านค้าของตัวเองพิมพ์ตําแหน่งบอกไว้ให้ไปง่ายหาสะดวก บางอันเป็นเล่มเล็กเช่นในรูปนั้นเป็นอันที่ขอแนะนําเป็นอย่างยิ่งเนื่องด้วยว่าละเอียดลออปลีกย่อยดีมากกว่ากัน เป็นถนน เป็นเขต หากเพียงรู้ที่อยู่ของสถานที่ที่จะไปแล้วเปิดปุ๊บก็รู้ปับว่าไปอย่างไร แผนที่เมโทรแผ่นเล็กๆต้องมีไว้ดูควบคู่กับแผนที่ใหญ่ หา ชนิดที่เอาใส่ไว้กระเป๋ากางเกงได้จากที่ขายตั๋ว อันนี้ควรต้องมีเพราะสะดวกมาก เวลานั่งกินกาแฟพักเหนื่อยแล้ววางแผนจะไปไหนต่อให้ควักเจ้าแผ่นเล็กนี้ขึ้นมาสะดวกดีจริงๆ ก่อนไปถึงปารีสอาจพิมพ์แผนที่นี้ออกมาดูเล่นจาก www.rapt.fr ก่อนยังได้

ข้อเตือนใจในการซื้อแผนที่คือ อย่าซื้อของลดราคา เพราะอาจหมายถึงข้อมูลที่ไม่ทันสมัย ถนนเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนเบอร์ เมื่อนํามาใช้จริงบนชื่อที่ปรากฏอยู่ในแผนที่นั้นไม่มีเสียแล้ว เป็นการเสียเวลาและอารมณ์ที่สุด อาจทําให้เกิดการขัดใจกันในหมู่ผู้ร่วมเดินทางได้

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet